پر شده آسمان زندگی معرفی نردبان پیامبر

پر شده: آسمان زندگی معرفی نردبان پیامبر مهربانی معرفی کتاب نردبان آسمان

قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۴۱ هزار تومان ، شرایط جوی، گوشت را گران کرد

ملکی گفت: با مسدود شدن جاده‌ها هزینه ترابری زیاد کردن می‌یابد،در نهایت این زیاد کردن قیمت بر قیمت عرضه دام و به دنبال آن گوشت اعمال می‌شود.  ..

ادامه مطلب